ابتکاری نو در بخش آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزستان

ابتکاری نو در بخش آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزستان

مدیر طرح های توسعه حوزه کرخه گفت: با اتکا به دانش، تجربه و ابتکار کارشناسان بخش آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزستان و آزمایشات متعدد و اجرای پایلوت در مناطق و پروژه های مختلف برای اولین بار در کشور از محصول آببند gcl استفاده شد.

 

به گزارش تابا، فرشاد اسمعیل‌زاده در حاشیه بازدید مدیرعامل و معاونین سازمان آب و برق خوزستان از پروژه‌های شهرستان‌های هویزه و دشت آزادگان اظهار داشت: کانال انتقال آب دشت آزادگان بطول ۴۰ کیلومتر و ظرفیت ۷۵ مترمکعب از آبگیر آزادگان واقع در مجاورت سد حمیدیه آبگیری و از زیر رودخانه کرخه توسط سیفون بزرگ کرخه عبور کرده که وظیفه تامین آب ۶۵۰۰۰ هکتار اراضی دشت آزادگان را برعهده دارد.

 

 وی افزود: روش اجرای این کانال در ابتدا علاوه بر نیاز چشمگیر و انبوه به خاک با کیفیت خاص برای ساخت بشکل دوبرم و عرض قابل توجه به جهت رعایت خط نشت تعریف شده، نشت مجاز قابل توجهی را نیز به جهت پایداری کانال از لوله های زهکشی کف (لترال) بدنبال داشته است .

 

مدیر طرح های توسعه حوزه کرخه بیان کرد: گذران سالهای خشکسالی و نیاز به استفاده از حداکثر ظرفیت آب تامین شده با این هزینه انجام شده و نیز مشکلات تامین مصالح خاکی در منطقه، فرزندان این استان در بخش آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق را برآن داشت تا با اتکا به دانش و تجربه حاصله در طول عمر این سازمان با آزمایشات متعدد و اجرای پایلوت در مناطق و پروژه های مختلف برای اولین بار در کشور از محصول آببند gcl برای اجرای این کانال بزرگ استفاده شود.

 

وی ادامه داد: علاوه بر افزایش سرعت اجرا ، کاهش حجم خاکریزی، و متعاقبا کاهش عرض کانال و کاهش هزینه های استملاک ، هیچگونه پرت آبی را از کانال نداشته است.

 

اسمعیل زاده اظهار کرد: با روش جدید اجرا در این کانال ۳۷ میلیارد تومان صرفه جویی نیز حاصل شده است.

 

وی تشریح کرد: کانال پای پل نیز که در ابعاد مشابه این کانال بوده و بعلت اجرا در دشتهای شمال کرخه و منطقه ماسه ای سالیان متوالی با تعمیرات متعدد تامین آب شرب مخازن ام الدبس و ۴۰۰۰۰ هکتار اراضی شمال را با مشکل مواجه کرده بود که اواخر سال گذشته به همت همکاران سازمان با این روش نوین بطور اساسی در ۴۹ کیلومتر و در ۸۸ روز مورد علاجبخشی قرار گرفت.