مجله عکاسی

اختتامیه نخستین دوره جایزه عکاسی مجله شهر کتاب

مراسم اختتامیه نخستین دوره جایزه عکاسی مجله شهر کتاب شامگاه امروز جمعه در سالن آمفی تئاتر فردوسی ، خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد .

مراسم اختتامیه نخستینمراسم اختتامیه نخستین دوره جایزه عکاسی مجله شهر کتاب شامگاه امروز جمعه در سالن آمفی تئاتر فردوسی ، خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد .
دوره جایزه عکاسی مجله شهر کتاب شامگاه امروز جمعه در سالمراسم اختتامیه نخستین دوره جایزه عکاسی مجله شهر کتاب شامگاه امروز جمعه در سالن آمفی تئاتر فردوسی ، خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد .
ن آمفی تئاتر فردوسی ، خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد .مراسم اختتامیه نخستین دوره جایزه عکاسی مجله شهر کتاب شامگاه امروز جمعه در سالن آمفی تئاتر فردوسی ، خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد .