ارتقاء سهمیه سوخت ماهانه کمباین ها در خوزستان

ارتقاء سهمیه سوخت ماهانه کمباین ها در خوزستان

سهمیه سوخت ماهانه کمباین ها در استان به ۹ هزار لیتر ارتقاء یافت.

به گزارش تابا: معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان گفت : پیش از این سهمیه سوخت ماهانه کمباین ها در استان ۶ هزار لیتر بوده و در سامانه تجارت آسان بر اساس مصرف کنندگان کل تایید می شدند و لی با توجه به کمبود شدید کمباین  در مناطق سیل زده و حجم وسیع مزارع قابل برداشت ، نامه نگاری های لازم با تهران و شرکت پخش فرآورده ای نفتی صورت گرفت و طبق توافقات به عمل آمده و با استناد به صورت جلسه ستاد برداشت غلات کشور ، سهمیه کمباین های نیوهلند ، کلاس و … به ۹ هزار لیتر در ماه ارتقاء یافت و به عنوان مصرف کنندگان جزء لحاظ شدند.

محمد قاسمی نژاد افزود: همچنین مشکل مالکینی که دارای چندین کمباین بودند و با یک کد ملی در سامانه ثبت نام شده یودند و تنها یک سهمیه دریافت می کردند نیز مرتفع گردید و به ازای هر کمباین سهمیه جداگانه در یافت نمودند.