استانی شدن انتخابات خوزستان؛ آری به قوم گرایی/احسان سپهوند

استانی شدن انتخابات خوزستان؛ آری به قوم گرایی/احسان سپهوند

استانی شدن انتخابات در خوزستان رای قومی بیش از همه اداوار تورم خواهد داشت که نتیجه آن مسابقه اقوام پرجمعیت در خوزستان برای کسب کرسی های مجلس شورای اسلامی است.

میوه درخت سیاست کسب قدرت است. سیاست هم مثل درختان هر فصل یک نوع میوه به مردم می رساند همان چیزی که می خواهند. برای گرما هندوانه و برای سرما لیموشیرین. این نیاز مردم است که حتی طبیعت را هم به تابعیت واداشته، سیاستمدار یک روز پرچم آزادی به دست می گیرد و بافت عوام را که از یوغ معیشت رها شده اند و به دنبال نیازهای روحی هستند را تهیج و دگر روز مردم غالبا زیر خط فقر را بر بورژوازی می شوراند و پرچم برابری را بر درفش عوام گرایی نصب می کند پس از عدم کارایی و ناکامی با دهان سیاستمدار دیگر از آینده ای سخن می گوید که دو گام به گذشته است و یک روحانی سرود بازگشت آزادی را می سراید و بر بوم معیشت مردم نقش زندگی مرفه و جستن از محدودیت های بین المللی را ترسیم می کند.

 

بدیهی است که هر چه کنشگر و در پی آن کنشگری ست محیط مناسبی به جز پایتخت برای رشد نمی یابد اما نمی توان سرایت ریشه کنشگری و تاسی آن در استان ها را نفی کرد. در استانی مانند خوزستان که گروه های قومی (ethnic groups) حرف اول را در انتخابات می زنند در برخی از ادوار مردم اثرپذیری تقریبا محسوسی را از کنشگران مرکز داشته اند و سه دوره رای حزبی داده اند که با وجود این، ارزیابی مجموعه ادوار و در نظر گرفتن کلیه شعب شهرستانی آراء، رای مردم در خوزستان نمی تواند حزبی باشد.

 

لیست اصولگرایی در انتخابات پیش رو خوزستان چه وعده مطلوبی می تواند برای مردم داشته باشد؟! کدام تاکتیک را می تواند برای جذب حداکثری در مقابل رقیب سنتی اش رو کند؟ اصولگرایان در خوزستان طی هشت سال سیطره بر قوای سه گانه و پیش از آن نیز در ادوار گذشته دری برای ورود غیرخودی ها باز نگذاشتند و برعکس دولت های نزدیک به جریان اصلاح طلبی، تمامیت خواهی را سنگ بنای چینش مدیران خویش قرار دادند.

 

  ایضا لیست اصلاح طلبان خوزستان کدام وعده شان به بار نشست؟! اصلاح طلبان خوزستان اگر در مقابل خواص اصولگرایی مدعی در وکالت جمعیت غالب مردم هستند، درعمل نشان دادند که نمی توانند/ نمی شود وعده های ریخته بر زمین را محقق کرد. اصلاح طلبان در دوره جاری دست کم در قوه مجریه تمامی لوازم سیادت و قدرتنمایی را داشتند اما با تمامی تلاش هایی که صورت گرفت؛ در عمل حتی قادر به راضی کردن نیروهای خودی هم نشدند.

 

اصلاح طلبان خوزستان اگرچه عملکردی بهتر از رقبایشان در مناصب مدیریتی داشتند ولی در عمل با ورود به قدرت تکیه بر ستون مستحکم اصولگرایی را بر مخاطرات اصلاح طلبی ترجیح و به جای باز کردن راه بر هم حزبی ها با ورود به جایگاه های مدیریتی مانند لوکوموتیو ترسان از بار هزینه، واگن بعد از خود را رها کردند.

 

ایشان نمی توانند مدعی باشند شرایط مناسب را برای زیست سیاسی در خوزستان نیافته اند. سه نماینده لیست امید در مرکز استان به همراه استانداری با سبقه اصلاح طلبی جایی برای شانه خالی کردن از مسئولیت ها باقی نمی گذارد.

 

شرایط اخیری که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برابر انتخابات پیش رو تدارک دیده اند و لایحه استانی شدن انتخابات آتی، تدارک بستر مناسبی برای هدایت آراء مردم به کانال لیست احزاب در کل کشور بود اما روند جاری بیانگر افول اقبال مردم و حتی نخبگان به استراتژی های پیشا انتخاباتی احزاب است.

 

با این اوصاف در صورت استانی شدن انتخابات در خوزستان رای قومی بیش از همه اداوار تورم خواهد داشت که نتیجه آن مسابقه اقوام پرجمعیت در خوزستان برای کسب کرسی های مجلس شورای اسلامی است. رای قومی به راحتی شهرستان های با بافت قومی کم جمعیت تر مانند شهرهایی از شمال یا جنوب شرق خوزستان را از دایره حق انتخاب نماینده خارج خواهد کرد و دست آخر شهرهای حاشیه خوزستان به معنای واقعی کلمه حاشیه نشین خواهند شد.

 

احسان سپهوند روزنامه نگار

۹۷/۱۱/۱۹