اعلام تعطیلی و غیرحضوری بودن مدارس فقط با دستور ستاد مبارزه باکرونا

اعلام تعطیلی و غیرحضوری بودن مدارس فقط با دستور ستاد مبارزه باکرونا

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان با اشاره به اینکه بنابر دستورالعمل ها ، تعطیلی و یا اعلام غیرحضوری بودن مدارس در حیطه اختیارات ستاد های ملی و استانی کرونا است، گفت: ستاد کرونا معیار تصمیم گیری برای نحوه فعالیت مدارس است.

 

به گزارش تابا، کورش مودت با اشاره به اینکه ستاد های ملی و استانی کرونا به عنوان تنها نهاد تصمیم گیرنده در زمینه نحوه فعالیت مدارس شناخته می شود، گفت: اعلام تعطیلی و یا فعالیت غیر حضوری مدارس به صورت شهرستانی باید مبتنی بر هماهنگی و دریافت مجوز از ستاد های ملی و استانی کرونا باشد و در غیر این صورت تصمیمات متخذه وجاهت قانونی ندارد.

 

وی اظهار کرد: دستورالعمل های دقیقی در زمینه فعالیت مدارس تا کنون به اجرا گذاشته شده است و آموزش و پرورش خوزستان در این خصوص خود را تابع ستاد استانی کرونا به ریاست استاندار می داند.