انتخاب بیمارستان رازی اشتباهی غيرقابل بخشش

انتخاب بیمارستان رازی اشتباهی غيرقابل بخشش

سلسله مقالاتي با عنوان خوزستان و مديريت بحران كرونا با نظر خواهي از اساتيد دانشجويان كادر درمان گردآوري شده است كه منتشر خواهد شد.

 

یاسین افرا– حال كه خوزستان از دايره استان هاي قرمز خارج شده است وقت مناسبي براي بررسي مديريت كرونا در استان است. بزرگ ترين اشتباه دانشگاه در اين بحران كه هيچگاه هم اصلاح نشد انتخاب بيمارستان رازي به عنوان سانتر كروناي استان بود.

 

رازي كه سال هاي زيادي از تاسيس آن می گذرد مدتها شايعه تعطيلي آن نيز به گوش مي رسيد به عنوان سانتر انتخاب شد، حال به بررسي چند پرسش اساسي در این خصوص مي پردازيم.

 

١) يكي از اساسي ترين احتياجات بيماران كرونايي و شايد اولين آن بحث اكسيژن رساني پايدار است خوب است. باید بدانيم بخش زيادي از بيمارستان رازي بخصوص بخش عفوني فاقد اكسيژن رساني مركزي بوده و از اكسيژن مايع استفاده مي كرد؛ حال بايد از مسئولان دانشگاه پرسيد در بحران با اين ابعاد چگونه دست به انتخاب بيمارستاني زده ايد كه حتي اكسيژن رساني پايداری نداشت و بعدها به دست توانمد استاندار خوزستان به آن اضافه شد علیرغم اینکه تا چند هفته قبل نيز بعضي از بخش ها هنوز از اكسيژن مايع بهره مي بردند.

 

٢)يكي ديگر از الزامات بيماران كرونايي جهت بررسي آنها سي تي اسكن است. بيمارستان رازي از زمان تاسيس تا يكي دو ماه قبل فاقد دستگاه سي تي اسكن بود كه البته منطقي هم بود بيمارستان به كوچكي رازي تعداد درخواست هاي آن شايد يك صدم يا يك هزارم بيمارستان گلستان و امام در روز نباشد و از لحاظ اقتصادي و منطقي وجود اين دستگاه در بيمارستان رازي به صرفه نباشد.

 

حال بايد از فرهاد ابول نژاديان با صراحت پرسيد چگونه بيمارستاني فاقد حداقل هاي ممكن به خصوص سي تي اسكن، این بیمارستان به عنوان سانتر كرونا انتخاب شد و چه تعداد از مراجعين و بيماران در بيمارستان گلستان و امام در نقل و انتقال بيماران كرونايي از رازي به انجا به كرونا مبتلا شده اند و چگونه با يك انتخاب غلط زمينه آلودگي بقيه بيمارستان هاي استان فراهم شده است.

 

٣) يكي ديگر از الزامات بيماران كرونايي استفاده از ICU مي باشد. حال در استان چند ميليون نفری خوزستان كه پيشبيني ابتلا تعدادي از مردم مي رفت (كه البته بنظر نگارنده مسئولان دانشگاهي اصلا پيشبيني يا راهبردي نداشتند) چگونه بيمارستاني با كمتر از ٢٠ تخت ICU به عنوان سانتر كرونا انتخاب گرديد و چگونه هيچگاه براي اصلاح آن اقدامي نشد و صرفا هر گوشه اي از بيمارستان از بخش دياليز تا بخشي از اورژانس به دست استاندار خوزستان به ICU تبديل شد. حال كه مديران دانشگاه بايد بهتر بدانند كه تاسيس ICU صرفا چند تخت و دستگاه نيست و بخش هاي مختلفي از جمله كادر حرفه اي نياز دارد.

 

٤) چرا بعد از شروع پيك اول و اين كه مسئولان دانشگاه مي دانستند بيمارستان رازي ظرفت اين تعداد بيمار را ندارد به جاي اصلاح اشتباه و انتخاب يكي از بيمارستان هاي بزرگ كه تمامي تخصص ها در آن حضور داشته باشد با درگير كردن تعداد زيادي از بيمارستان هاي استان به خصوص شهرستان اهواز موجب پخش بيماران شدند.

 

حال آن كه اين مراكز با كمبود شديد نيروي انساني و متخصص رو به رو بودند با چه منطقي بيمارستان رازي كه از بسياري از متخصصين محروم بود به عنوان سانتر انتخاب گرديد و چرا هيچگاه اشتباهات اصلاح نگرديد.

 

حال وقت آن است اقدامات اصلاحي صورت بگیرد. برنامه ای اصلاحی در شرايط حاضر گام بلندي براي جلوگيري از اتفاقات ناگوار در پاييز و زمستان خواهد بود.