باشگاه استقلال خوزستان به پرداخت جریمه نقدی محکوم شد

باشگاه استقلال خوزستان به پرداخت جریمه نقدی محکوم شد

 باشگاه استقلال خوزستان از سوی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال کشور به جریمه نقدی محکوم شد.

 

به گزارش تابا، کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون آرای خود را در خصوص تعدادی از پرونده‌های مطروحه در این کمیته نسبت به برخی باشگاه‌های مورد شکایت اعلام کرد که در پرونده شکایت محمدعلی فتحی از باشگاه استقلال خوزستان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۶۶۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته به انضمام مبلغ ۱۴ میلیون و ۳۸۸ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

 

آرای صادره به مدت ۷ روز از تاریخ ابلاغ در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.