باشگاه صنعت نفت آبادان محکوم اعلام شد

باشگاه صنعت نفت آبادان محکوم اعلام شد

براساس پرونده شکایت سعید لطفی از باشگاه صنعت نفت آبادان، این باشگاه به پرداخت ۸۹۰ میلیون ریال بابت مبلغ پرداخت نشده قرارداد محکوم شده است.

به گزارش تابا، براساس پرونده شکایت سعید لطفی از باشگاه صنعت نفت آبادان، این باشگاه به پرداخت ۸۹۰ میلیون ریال بابت مبلغ پرداخت نشده قرارداد محکوم شده است.

 

علاوه براین، براساس پرونده شکایت باشگاه صنعت نفت آبادان از باشگاه ذوب آهن اصفهان، بعداز بررسی این پرونده، کمیته وضعیت، باشگاه ذوب آهن را به پرداخت یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال به دلیل ۵ سال حق آموزش مجتبی مقتدایی علاوه بر ۲۲ میلیون ریال هزینه دادرسی محکوم کرد.