رسانه و تاثیر آن بر افکار عمومی/محمد باقر عباسی

رسانه و تاثیر آن بر افکار عمومی/محمد باقر عباسی

رسانه ها احساسات، عواطف و طرز انديشه افراد را ، نه تنها بازنمايي ميكنند، بلكه شكل ميدهند و باعث تغيير در اولويت های ما ميشوند.

 

حوزه عمومي به فضاي تعاملی و گفتگويي گفته مي‌شود كه مردم در آن در مورد روابط، احساسات و آروزهاي شان بحث ميكنند.

 

اين فضا، رسانه ها هستند و مهم‌ترين وظيفه رسانه شكل دادن به حوزه عمومی است .

 

مكتب بودريار معتقد است رسانه ها، تصاوير و فضاي مجازی باعث شده اند كه ما واقعيت را از مجازي تشخيص ندهيم.

 

سريال هايي كه مي‌بينيم زندگي ما را شكل ميدهند و روابط‌خانوادگي ما در وضعيت معلق بين مجازی و واقعی است.

 

افكار عمومي بي طرف نيستند، افكار عمومي معمولا براساس منافع و خواست هاي ويژه خودشان به موضوع شكل ميدهند.

 

رسانه بر باورها و الگوهاي رفتاري ما اثرگذار است و به طور پيوسته در حال شكل دادن به افكار و احساسات ما است و اولويت هاي ما را نيز شكل ميدهد.

 

رسانه ها باعث ميشوند ما در دو فضاي مختلف زندگي كنيم: فضاي مجازي و فضاي فيزيكي.

 

گاهي ما خودآگاه يا ناخودآگاه تجربه هاي فضاي مجازي را با فضاي واقعي تلفيق ميكنيم. تصورات ما از شهر را رسانه هاي آن شهر شكل ميدهند.

 

 

رسانه ، تلويزيون ، راديو و روزنامه محلي است كه به شهر هويت ميدهد  و پیشرفت جامعه شهری نیز بدون مديريت رسانه امكان پذير نيست.

 

 

رسانه در شهر يك نياز است و بايد پاسخگوي نيازهاي رسانه اي مردم   باشد.