صرفه جويی یش از ۱۵۴۰ كيلووات ساعت برق در شركت نفت آغاجاری

صرفه جويی یش از ۱۵۴۰ كيلووات ساعت برق در شركت نفت آغاجاری

مدير فنی شركت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری گفت: با انجام تغييرات فرآيندی در الكتروكمپرسورهای كارخانه گاز و گازمايع ١٥٠٠ بيش از ١٥٤٠ كيلووات ساعت در مصرف برق صرفه جويی شد.

 

به گزارش تابا، الياسی نيا اظهار کرد: اين صرفه جويی با انجام تغييرات فرآيندی جهت جايگزين نمودن يک رديف از الكتروكمپرسورهای گريز از مركز كارخانه گاز و گازمايع ١٥٠٠ به جای يک رديف از الكتروكمپرسورهای رفت و برگشتی ايستگاه تقويت فشار ٣٠٠گاز كرنج توسط كارشناسان اين شركت و بدون تحميل بار كاهشی نفت و گاز و گازسوزی حاصل شد.

 

وی افزود: همچنين با تغييرات اعمال شده ضمن مهيا شدن امكان انجام تعميرات اساسی كمپرسورهای كارخانه تقويت فشار گاز ۳۰۰ بدون نياز به انتقال بيش از ۳۰ ميليون فوت مكعب استاندارد گاز غنی به مشعل، اطمينان پذيری و انعطاف پذيری كارخانه مذكور با ايجاد يك رديف فشار افزايی خارج از سرويس در حالت آماده ( Standby ) نيز افزايش يافته و وضعيت كنترل برخی پارامترهای فرآيندی كارخانه گاز و گازمايع ۱۵۰۰ نيز بهبود يافته است.