علی عیسی زاده مدیرعامل باشگاه صنعت نفت آبادان باقی ماند

علی عیسی زاده مدیرعامل باشگاه صنعت نفت آبادان باقی ماند

 با نظر موافق اعضای هیئت مدیره، علی عیسی زاده به عنوان مدیرعامل باشگاه صنعت نفت آبادان باقی ماند.

 

به گزارش تابا، هیت مدیره نفت آبادان امشب تشکیل جلسه داد و پس از سه ساعت بحث و بررسی تمامی اعضا به ابقاء عیسی زاده به عنوان مدیر عامل نفت آبادان به مدت دو سال دیگر رأی دادند.

 

همچنین در این نشست مقرر شد عیسی زاده تا هفته آینده سر مربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان را معرفی کند.