فاکتورهای موثر در سیل خوزستان / عبدالله سلامی

فاکتورهای موثر در سیل خوزستان / عبدالله سلامی

  • بخشی از فاکتورهای موثر و تعیین کننده جاری شدن سیلاب بی سابقه و مخرب فرودرین ماه سال جاری در جلگه ی خوزستان و ضعف در رفع بحران ناشی از آن را موارد ذیل می دانم:

اول : احداث بیش از ده واحد سد مخزنی در بالا دست رودخانه های جاری مشرف به استان خوزستان در یک جغرافیا و جلگه ی محدود .

دوم : کم ظرفیت بودن مخازن سدهای احداث شده در مقابل انباشت آب باران فراوان و مکرر در دوره ی تر سالی و تر سازی .

سوم : فقدان بستر مناسب و کافی جهت تحمل ظرفیت دبی و شدت جریان آبهای رها شده از دریچه های اضطراری مخازن سدها .

چهارم : انباشت رسوبهای دیرینه و وجود سازها در بستر و حریم رودخانه ها و مسیلها

پنجم : کاهش ظرفیت مخزن هور العظیم با ایجاد تراکم ساختمان سازی تاسیسات نفتی و احداث داکتهای محافظتی و جاده های خاکی و شنی و همچنین بقایای داکتهای مربوط به دوران جنگ تحمیلی .

ششم : فقدان مدیریت و آمادگی کافی و بموقع جهت مهار بحران ناشی از وقوع سیلابها و طغیان رودخانه ها .

چنانچه به درستی پیش بینی شده باشد که اقلیم کشور با شروع یک دوره ترسالی و تر سازی پیشرو ، مواجه گردد و فاکتورهای مورد اشاره نیز ثابت فرض شوند ، چه بسا تجربه ی سیل فروردین ماه سال جاری ، در آینده ، بصورت اجتناب ناپذیر تکرار شود .

عبدالله سلامی