پست فروشی به سبک نامزدهای انتخابات/سید رضا میرزاده

پست فروشی به سبک نامزدهای انتخابات/سید رضا میرزاده

اگر قبول داریم نابسامانی های موجود در شهر اهواز محصول مدیریت ناکارآمد است باید سوال کنیم مدیریت ناکارآمد در چه حوزه هایی شکل می گیرد.

نگاهی به فعالیت های انتخاباتی بعضی نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسالمی گویای دادن وعده برای تصاحب پست ها به افراد ناکارآمد در قبال رای برای این دسته از  نامزدها است. در واقع بعضی نامزدهای انتخابات با این اقدام برای موفقیت خود عمال پست فروشی را  در دستور کار خود قرار داده ، کمک می کنند تا این رفتار غیراخالقی عرفی شود.

 

دخالت بی حد و حساب نمایندگان مجلس ادوار مختلف در نصب مدیران ناکارآمد به  اندازه ی کافی شرایط را برای مردم خوزستان و شهر اهواز سخت نموده ، پیشرفت و  توسعه را بشدت عقب انداخته است . اگر نامزدهای انتخابات در این دوره همین رویه را در پیش بگیرند به طور کلی امید به  بهبود وضع موجود از بین خواهد رفت.  مردم از نامزدهای انتخابات مصرانه بخواهند سوگند یاد کنند برای بدست آوردن رای  دست به این عمل غیر اخلاقی و خانمان برانداز نمی زنند.