گردنبند ۲میلیون دلاری ثریا برگردن ستاره هالیوود

گردنبند ۲میلیون دلاری ثریا برگردن ستاره هالیوود

کایرا نایتلی، ستاره هالیوود، گردنبند جواهرنشان ۲میلیون دلاری ثریا ، همسر پیشین شاه قبلی ایران را بر گردن خود آویخت.

 

تابا؛ کایرا نایتلی، ستاره هالیوود، گردنبند جواهرنشان ۲میلیون دلاری ثریا، همسر پیشین شاه قبلی ایران را بر گردن خود آویخت.